staze2

STAŻE PRZEMYSŁOWE

Staż przemysłowy jest realizowany w ramach projektu „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku „Inżynieria Materiałowa”” na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odbyty staż ma na celu zapoznanie studentów z warunkami pracy przemysłowej. Rozwoju umiejętności prezentowania własnych osiągnięć i publicznej obrony swoich racji oraz przysposobienie do pracy grupowej i w grupie. Staż przewidziany jest na okres 4 tygodni w okresie wakacji letnich, gdzie grupa studentów pod kierunkiem doświadczonego opiekuna identyfikuje problem lub kilka problemów technicznych i przystępuje do ich praktycznego rozwiązania.

Nabór na staże przemysłowe 2015 rozpoczęty!!!
Rozpoczynamy nabór na letnie staże przemysłowe. Studenci chętni do odbycia stażu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem staży oraz wypełnienie zamieszczonego niżej kompletu dokumentów.
Regulamin
Dokumenty
Druk CBD
Nabór trwa do 31.05.2015 do godz.14.00. Dokumenty będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, pokój 369 (dr inż. Paweł Jarka), 368 (dr inż. Łukasz Reimann) oraz 402 (dr inż. Marek Szindler).

Informacje dodatkowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Należy pamiętać, że student podejmujący zatrudnienie (np. odbycie stażu) na podstawie umowy o staż nabywa własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym wygasa wcześniejszy tytuł jako członka rodziny. Dlatego, przed rozpoczęciem pracy (stażu) rodzic ma obowiązek go wyrejestrować, a po zakończeniu pracy (stażu) - student winien zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek (np. jednego z rodziców). Wówczas zachowuje „ciągłość ubezpieczenia”, a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wybór OFE
Od 1999 r. otwarte fundusze emerytalne były obowiązkowe dla wszystkich pracujących, za których odprowadzano składkę emerytalną. Po wejściu w życie „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych”, uchwalonej 6 grudnia 2013 r., sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Obowiązkowe jest w tej chwili jedynie ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Natomiast obecni członkowie OFE oraz osoby, które dopiero zaczynają pracę i wedle starych zasad powinny przystąpić do któregoś z funduszy, muszą w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca bieżącego roku (2014) podjąć decyzję, czy chcą należeć również do OFE, czy też wolą, aby cała składka emerytalna przekazywana była wyłącznie do ZUS.