Potrzeba realizacji projektu

Główną potrzebą realizacji projektu jest deficyt na rynku pracy absolwentów wyższych szkół technicznych, w tym specjalistów z zakresu Inżynierii Materiałowej.

Nadchodzący niż demograficzny w połączeniu z niskim zainteresowaniem młodzieży studiami technicznymi, przyczyni się już w 2013r. do powstania deficytu absolwentów technicznych szkół wyższych.

Potrzeba realizacji projektu wynika z problemów szczegółowych, tj:
 • pojawienie się wśród młodych osób nowego trendu NEET (not in employment, education or training) stanowiącego zagrożenie dla gospodarki UE oraz Polski;
 • wysoka stopa bezrobocia osób w grupie wiekowej 15-24 wynosząca dla Polski 23,7%;
 • niski odsetek przedsiębiorczości wśród młodych ludzi;
 • występowania w Polsce zjawiska niedopasowania struktury podaży i popytu na pracę - w kwestii wyboru zawodu młodzież kieruje się panującymi trendami aniżeli zapotrzebowaniem - w efekcie rynek nasycony jest specjalistami w wielu dziedzinach, przy niezaspokojonym zapotrzebowaniem na absolwentów kierunków technicznych;
 • niski poziom wiedzy i umiejętności sporej części kandydatów oraz duża dysproporcja pomiędzy absolwentami szkół ponadgimnazjalnych powoduje, iż duża liczba osób nie kontynuuje studiów po I roku;
 • dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn wśród studentów;
 • małe doświadczenie praktyczne absolwentów kończących studia przyczynia się do wzrostu bezrobocia absolwentów szkół wyższych;
 • pojawianiu się zawodów o charakterze technicznym, które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy, w tym znajomości dwóch języków obcych.

 • Realizacja projektu przyczyni się do:
 • zasilenia rynku pracy w absolwentów, których umiejętności i interdyscyplinarna wiedza pozwolą znaleźć zatrudnienie w sektorach gospodarki związanych z: lotnictwem, przemysłem motoryzacyjnym, medycyną, energetyką, budownictwem, (planowane przystąpienie Polski do EOA i ESA);
 • napływu zagranicznych inwestycji;
 • znaczącej poprawy sytuacji kobiet poprzez zapobieganie ich wykluczaniu z rynku pracy;
 • kształcenia potencjalnych przedsiębiorców, których firmy wraz z rozwojem generować będą nowe miejsca pracy.