Projekt a Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt jest realizowany w ramach IV priorytetu POKL Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja celu głównego projektu bezpośrednio wpłynie pozytywnie na oczekiwany efekt realizacji POKL dotyczącym zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych. Realizacja celu głównego projektu poprzez zwiększenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów za pomocą cyklu zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii oraz zajęć dodatkowych wpłynie także pozytywnie na zmniejszenia liczby studentów niekontynuujących nauki po I roku studiów.
Wartość dodaną projektu stanowi: lepsza adaptacja na rynku pracy absolwentek/-ów kierunku Inżynieria Materiałowa z czterema profilami kształcenia w tym: Inżynieria Powierzchni, Inżynieria Zarządzania, Automatyzacja Procesów, Inżynieria Stomatologiczna, korzyści jakie odniosą przedsiębiorstwa dzięki zatrudnieniu wysokokwalifikowanej kadry wykształconej na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz jego promocja jako nowoczesnego i unikatowego kierunku kształcenia.